บริการดำเนินพิธีทางศุลกากร

อีกหนึ่งบริการที่เราเชี่ยวชาญและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้นำเข้าส่งออก ในการส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา ภายใต้สภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง คือ บริการดำเนินพิธีทางศุลกากรแบบครบวงจร ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ชำนาญการศุลกากรที่ได้รับการอบรมและรับรองจากกรมศุลกากรไทย ซึ่งช่วยให้เราสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดและควบคุมกระบวนการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของกรมศุลกากร

  • ให้คำปรึกษาพิกัดภาษีและอื่นๆ
  • การขอคืนภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
  • การยื่นขออนุญาต อย. และอื่นๆ
  • การยื่นขออนุญาตนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตราย
  • การดำเนินพิธีการสินค้าผ่านแดน
  • การวางแผนภาษี การแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการซื้อขาย