บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง

นวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่คิดค้น เพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมทางธุรกิจ ที่เชื่อมทุกฟังก์ชั่นอย่างไร้รอยต่อ

ถือเป็นนวัตกรรมทางด้านธุรกิจของคลังห้องเย็นแห่งแรกที่รวมคลังสินค้าเขตปลอดอากร และคลังสินค้าห้องเย็นให้อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน เราจึงออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์นวัตกรรมธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมทุกการทำงานของงานบริการ คลังสินค้าห้องเย็นและคลังสินค้าปลอดอากร ให้อยู่บนระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ และสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็น ที่มีความซับซ้อนและต้องการความรวดเร็ว แม่นยำและอุณหภูมิที่เหมาะสม ทุกการรับ เก็บ จ่าย ขนส่งกระจายสินค้า ควบคุมให้ทุกกิจกรรมดำเนินไปอย่างไร้ข้อผิดพลาด ด้วยการดูแลเป็นพิเศษไม่ให้ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า ภายใต้มาตรฐานและเงื่อนไขที่เข้มงวดของ FDA, GMP, กรมปศุสัตว์และกรมประมง

ทำไมต้องใช้ระบบ CCMS
  • สามารถรวมศูนย์ข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อความง่ายในการบริหารจัดการนวัตกรรมธุรกิจ
  • ลดงบประมาณการลงทุนในบริหารงาน ภายใต้ระบบเดียวกัน
  • สามารถตรวจสอบและคำนวณค่าบริการโลจิสติกส์ผ่านออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สามารถทำการติดตามและตรวจสอบสถานะ (Track & Trace) สินค้าได้แบบล็อตต่อล็อต ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อเป็นการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับได้ในอนาคต
  • ลดต้นทุนด้านเวลาและทรัพยากรบุคคลสำหรับงานที่มีความแตกต่างตามเงื่อนไขสินค้า
  • สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผ่านทางออนไลน์
  • ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์รองรับทุกธุรกิจรูปแบบใหม่ๆในอนาคตบนระบบซอฟต์แวร์เดิม