คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

 • นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
  ประธานกรรมการบริหาร/
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายจิตชัย นิมิตรปัญญา
  กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา
  กรรมการบริหาร/
  กรรมการผจก.สายธุรกิจห้องเย็น
 • นายธเนศ พิริย์โยธินกุล
  กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • นายวิชชุ สังกรธนกิจ
  กรรมการบริหาร/
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
 • นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์
  กรรมการบริหาร/
  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 • ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน
  กรรมการบริหาร/
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน